• تعمیر و نگهداری و خرابی کوپلینگ ها

نگهداری کوپلینگ معمولا یک موضوع ساده است و نیاز به یک بازرسی با برنامه ی منظم برای هر کوپلینگ دارد که شامل موارد زیر است:

  • انجام بازرسی چشمی، چک کردن نشانه های سایش یا خستگی و تمیزکاری منظم کوپلینگ

  • بررسی و تعویض منظم روغن در صورتی که کوپلینگ روغن کاری شود. این نگهداری برای بیشتر کوپلینگ ها سالیانه است ولی برای کوپلینگ های موجود در محیط های بد و یا شرایط کاری مشکل، بیشتر انجام می شود.

  • مستند سازی تعمیر و نگهداری انجام شده برای هر کوپلینگ همراه با تاریخ

  1. نصب نامناسب
  2. انتخاب کوپلینگ نامناسب
  3. کارکرد فراتر از قابلیت های طراحی
  1. سر و صدای غیر طبیعی مانند صدای شبیه ترمز ماشین و صدای ضربه
  2. ارتعاش یا تکان زیاد
  3. خرابی در آب بندها که با نشت روغن و یا آلودگی خود را نشان می دهند

چک کردن بالانس کوپلینگ

کوپلینگ ها معمولا در کارخانه قبل ازحمل بالانس می شوند، اما گاهی در زمان کارکرد از بالانس خارج می شوند. بالانس کردن می تواند مشکل و گران باشد و به طور معمول تنها وقتی انجام می شود که تلرانس های کاری به صورتی باشند که این میزان کار و هزینه قابل توجیه باشد. مقدار نابالانسی کوپلینگ که می تواند توسط هر سیستم پذیرفته شودتوسط ویژگی های ماشین آلات خاص متصل به هم دیکته می شود و می تواند توسط آنالیز دقیق و یا تجربه تعیین شود.

کلیه ملاحضات لازم جهت نصب و راه اندازی-تعمیر و نگهداری توسط کارشناسان فنی این شرکت بوسیله دستگاه های پیشرفته بر اساس استاندارد های ارائه شده ، انجام می شود.