اهمیت نصب

الزامات تراز کردن مناسب شفت/ تنظیم مناسب کوپلینگ

  • اتصال یا جداسازی کوپلینگ باید آسان باشد

  • باید امکان مقدار عدم هم راستایی را بین محور چرخش و شفت فراهم کند

  • هدف کمینه کردن نامیزانی باقی مانده در زمان کارکرد است تا انتقال قدرت و زمان کارکرد ماشین بیشینه شود (شامل زمان عمر کوپلینگ، بلبرینگ و آب بندها)

  • نباید قطعه ی پرتاب شونده داشته یاشد

  • توصیه می شود از قسمت های هم ترازی قطعه استفاده شود به این منظور که دستگاهی ساخته شود که برای یک هم ترازی غیر صفرآماده باشد به این دلیل که بعدها هنگامی که دستگاه در دمای کاری قرار گرفت هم ترازی ایده آل باشد.

دستگاه های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی

Screenshot (1)

Screenshot (2)

Screenshot (12)

Screenshot (9)