مجموعه كارگاهي

مجموعه كارگاهي نيز با تكيه بر تجربيات تكنسين هاي ساخت و با نظارت كامل ساير واحد ها كار ساخت و مونتاژ قطعات و مجموعه ها را عهده دار مي باشد. مجموعه كارگاهي اين بخش داراي تجهيزات عمومي ساخت و توليد از جمله انواع ماشين و …مي باشد. جهت بهره گيري از حداكثر توان ساخت از ، تراش تا طول 3 متر، فرز 3 محوره CNC ، اسپارك ، جوشكاري، TIG دستگاه هاي توليد مخصوص همچون وايركات، ليزر كاتينگ ، ليزر ولدينگ و … به صورت برون سپاري به شبكه توانمند و با نظارت كامل كارشناسان فني شركت استفاده مي گردد.