• دفتر مرکزی

    تهران- شهرك غرب –بلوار خووردین -توحید 4 -پلاک 3۲-واحد5

     4 و 22358101-21-98+

98-21-89778970+

09123835320

مهندس ملکی

atdm.tech@gmail.com

ایمیلهای جایگزین:
info@atdmco.ir
info@atcoupling.ir